دروست كرنا سنورێ هەرێما كوردستانێ


د. هەوار نێروەی , , سیاسەتد. هەوار نێروەی

بدروستی د پاشەروژێ  دا دیار نینە خەریتێ  نو یێ  روژهەلاتا نافین بەرەف چ ئاراستە دێ  چیت، لێ  ل گور تەخمینا زور بیرمەندێت روژهەلاتا نافین د پاشەروژەكا نێزیك دا «جارەكا دی دێ  خەریتێ  روژهەلاتا نافین گوهرانكاری بخوفە بینیت، بتایبەت وەلاتێت  تا ئەفروكە خەریتێ  روژهەلاتا Sykes-Picot سالیا رێكەفتنا 100نافەندا هەرێما روژهەلاتا نافین وەك عیراق و سوریە». د مێژویا    -ل سەردەمێ  شەرێ 2 . Lausanne تا رێكەفتنا Sykes-Picot  ،1923-1916 -ل 1 قوناغێت جودا هاتیە دروست كرن: 3نافین ب  یان. دفان هەر سێ  قوناغاندا دەولەتێت روژهەلاتا نافین هاتنە راگەهاندن و سەروەریا 1970 -ل سالێت 3 . دوویێ  جیهانێ post-  خو وەرگرتن.

چالاکییەکان

دەستووری خۆتان بناسن

Thursday 28 December 2017